Kinh Doanh Đa Ngành Nghề

Tiền thân của Tập Đoàn Thăng Việt “Thang Viet Group”Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thăng Việt thành lập năm 2008 đi vào hoạt động vào ngày 20 tháng 08 năm 2012 tập trung vào lĩnh vực dịch vụ bảo vệ, cung cấp thiết bị an toàn & tư vấn giải pháp doanh nghiệp.

Previously Thang Viet Group was Thang Viet Security Service Limited Company, founded in 2008 and started to operate on Aug 20th, 2012, focused on security service field, providing safety equipment & consulting company solution.

Thang Viet Group 前身是 昇 越 保 衛 勞 務 責 任 有 限 公 司 成立于2008年,并于2012年8月20日投入运营,专注于安全服务,提供安全设备和咨询业务解决方案。

Chiến lược ban đầu của Thang Viet Group phát triển các loại hình dịch vụ chất lượng cao, đến tháng 06 năm 2016 tập đoàn phát triển thêm dịch vụ truyền thông và giải trí, tháng 12 năm 2017 tập đoàn phát triển mở rộng loại hình kinh doanh đầu tư địa ốc bất động sản và xây dựng, đến tháng 08 năm 2018 Công Ty Cổ Phần Thăng Việt chính thức đưa vào hoạt động với tên gọi Thang Viet Group với loại hình hoạt động đa ngành nghề.

The Thang Viet Group‘s initial strategy is to develop high quality kinds of service. In June 2016, the group grew more with media and entertainment service. In December 2017, the group expanded the retail investment business and construction. In August 2018, the Thang Viet Joint Stock Company officially functioned under the name Thang Viet Group with multi-industries function.

Thang Viet Group 的最初策略是开发高质量的服务,截至2016年6月,该集团开发了媒体和娱乐服务,2017年12月,集团扩大了房地产和建筑投资业务,截至2018年8月,昇越股份公司正式以 Thang Viet Group 的名义开展业务,开展多种行业活动。

Phương châm hoạt động của Thang Viet Group là : SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI.

The philosophy of Thang Viet Group‘s function is: CUSTOMER’S SATISFACTION IS OUR RESPONSIBILITY.

Thang Viet Group 的经营座右铭是:客户满意是我们的责任。

Giới Thiệu Ngành Nghề Kinh Doanh Tiêu Biểu

Giới Thiệu Các Công Ty Thành Viên 

Đối Tác

X